Kreu Financa ATK përmes një njoftimi tregon se cilat tatime duhet te deklarohen deri me daten 15 te ketije muaji

ATK përmes një njoftimi tregon se cilat tatime duhet te deklarohen deri me daten 15 te ketije muaji

nga Kontabilisti

Formularët që duhet të deklarohën deri me këtë datë: 15

WM – Pasqyrë e Mbajtjes në Burim dhe Pagimit të Tatimit

CM – Pasqyra e Kontributeve për Pension dhe Formulari i Pagesës

WR – Pasqyra e mbajtjes në burim dhe pagesës së Interesit, të drejtës pronësore, Qirasë, Fitoreve në Lotari dhe Personin jo-rezident

LIGJI Nr. 03/L-222 , neni 17 pika 7 (Në qoftë se data e deklarimit e përshkruar në legjislacion nuk është ditë pune në Kosovë, data e deklarimit do të jetë dita e parë e punës pas kësaj).

Ju gjithashtu mund të pëlqeni