Kreu Financa ATK publikon liste e bizneseve që kanë për detyrë te dorezojnë deklaratën vjetore në ATK

ATK publikon liste e bizneseve që kanë për detyrë te dorezojnë deklaratën vjetore në ATK

nga Flamur Berisha
  1. Bizneset Individuale – PD
  2. Korporatat – CD
  3. Ortakëritë – DO

Cilët janë tatimpaguesit për TAK që kanë obligim të dorëzojnë Deklaratën Vjetore-CD?
• Korporata e Madhe;
• Korporata e Vogël e cila zgjedh të tatohet në baza reale;
• OJQ-të;
• Një shoqëri tregtare me pronësi shoqërore apo publike;
• Njësia e përhershme si dhe çdo organizatë tjetër që e ka statusin e personit juridik.

Deklarimi dhe pagesa e TAK
Këstet paradhënie
Për dorëzimin e kësteve paradhënie ekzistojnë kritere për:
• Vitin e parë të afarizmit;
• Vitin e dytë të afarizmit, e tutje.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni