Kreu Financa ATK tregon se bizneset janë të obliguara ti kryejnë keto deklarime deri me datën 20 (nesër)

ATK tregon se bizneset janë të obliguara ti kryejnë keto deklarime deri me datën 20 (nesër)

nga Kontabilisti

Afati i deklarimit, data 20

Formularët që duhet të deklarohën deri me këtë datë:

TVSH – Formulari i Deklarimit dhe Pagesës së TVSH-së

KRR – Kërkesë për Rimbursim/Kthim* LIGJI Nr. 03/L-222 , neni 17 pika 7 (Në qoftë se data e deklarimit e përshkruar në legjislacion nuk është ditë pune në Kosovë, data e deklarimit do të jetë dita e parë e punës pas kësaj).

Ju gjithashtu mund të pëlqeni