Kreu Financa ATK tregon se kush është i obliguar të deklaroj për TVSH

ATK tregon se kush është i obliguar të deklaroj për TVSH

nga Kontabilisti

Kush është i obliguar të deklaroj për TVSH?

Secili person, i cili në mënyrë të pavarur zhvillon aktivitet ekonomik në Kosovë, dhe kur qarkullimi total brenda vitit kalendarik tejkalon pragun prej tridhjetëmijë (30,000€), personi që dëshiron vullnetarisht të regjistrohet në TVSH dhe personi jo-rezident në Kosovë (pavarësisht pragut), duhet të regjistrohen për TVSH.

Pra, bëhen deklarues të TVSH-së dhe duhet të deklarojnë TVSH në baza mujore.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni