Kreu Ekonomi Cilat jane ndeshkimet administrative nga ATK për bizneset që nuk pajisen me Numer Unik të Biznesit (ARBK)

Cilat jane ndeshkimet administrative nga ATK për bizneset që nuk pajisen me Numer Unik të Biznesit (ARBK)

nga Flamur Berisha

Pas nenit 42 të ligjit shtohet neni i ri me tekstin si në vijim:

43.1 Çdo person i cili kryen një veprimtari pa marrë një certifikatë fiskale apo pa qenë i
regjistruar në ATK, sipas kritereve të përkufizuara në nenin 7 të këtij ligji do t’i nënshtrohet një
ndëshkimi administrativ në shumë të barabartë me pesëqind (500) Euro.
43.2 Kur është konstatuar së një person kryen një veprimtari pa numër fiskal, atëherë ATK do të
lëshojë një numër fiskal dhe do të aplikojë ndëshkimin siç është paraparë në paragrafin një të
këtij neni.
43.3 Përveç kësaj ATK do ti bartë Agjensionit për regjistrim të bizneseve detajet për biznesin e
paregjistruar.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni