Kreu Ekonomi Dokumentet që janë të nevojshme për ndryshim të adresës të Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar

Dokumentet që janë të nevojshme për ndryshim të adresës të Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar

nga Flamur Berisha

Dokumentet që janë të nevojshme për ndryshim të adresës të Shoqërisë Aksionare, Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar, Zyra e Përfaqësisë së Shoqërisë së Huaj Tregtare ose Kompanisë së Huaj, ju duhet t’i posedoni këto dokumente:

1. Plotësimi i formularit A3,

2. Statuti i plote,

3. Vendimi për ndryshim të statutit dhe ndryshim të adreses,

4. Të ceket edhe në vendim edhe në statut adresa e re,

5. Të dorëzohet certifikata origjinale e biznesit,

6. Kopja e letërnjoftimit të aksionarëve.

7. Fletëpagesa në shumën prej 10.0€

E njejta procedure duhet te kryhet edhe ne ATK pas perfundimit te procedures ne ARBK

Ju gjithashtu mund të pëlqeni