Kreu Ekonomi Dokumentet që janë të nevojshme për ndryshim të emrit të Biznesit

Dokumentet që janë të nevojshme për ndryshim të emrit të Biznesit

nga Flamur Berisha

Dokumentet që janë të nevojshme për ndryshim të emrit të Shoqërisë Aksionare, Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar, Zyra e Përfaqësisë së Shoqërisë së Huaj Tregtare ose Kompanisë së Huaj ju duhet t’i posedoni këto dokumente:

1. Plotësimi i formularit A1,

2. Statuti i plote,

3. Vendimin për ndryshim të statutit dhe ndryshim të emërtimit,

4. Kopja e letërnjoftimit aksionarëve,

5. Të dorëzohet certifikata origjinale e biznesit.

Fletëpagesa duhet të merret në ARBK në shumë prej 10 € dhe të paguhet në bankë.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni