Kreu Ekonomi Konkurs pune: Auditor i brendshem

Konkurs pune: Auditor i brendshem

nga Flamur Berisha

Ne baze te dispozitave te nenit 21, neni 25 paragrafi 25.2 pika h) te Ligjit nr. 03/L- 087 per Ndermarrjet Publike (“Gazeta zyrtare e Republikes se Kosoves”, nr. 31/15 qershor 2008), respektivisht nenit 13 te Ligjit nr. 04/L-lll per ndryshimin dhe plotesimin e ligjit nr. 03/L-087 per Ndermarrjet Publike (Gazeta zyrtare e Republikes se Kosoves” nr. 13/30 maj 2012), Komisioni i Auditimit i Kompanise Regjionale te Mbeturinave “Cabrati” Sh.A, ne Gjakove, ne mbledhjen e mbajtur me date: 02.02.2021, mori Vendim me Nr. 167, me te cilin shpall:

KONKURS

Pozita: Auditor i Brendshem
I pergjigjet: Komisionit te Auditimit.
Vendi: Gjakove.

Detyrat dhe Pergjegjesite:

Udheheqjen, menaxhimin dhe organizimin e brendshem te Zyres se Auditimit;

– Perpilimi i procedurave te auditimit, gjegjesisht planit te auditimit te brendshem per te
gjitha transaksionet e NP, komfor objektivave te kontrollit te brendshem, politikave dhe
procedurave te NP, te bazuara ne Ligjin e aplikueshem;

Auditimi i planeve investive dhe financiare te NP, planit vjetor te biznesit dhe buxhetit
vjetor;

Auditimi i pasqyres vjetore te bilancit dhe deklaratat e fitimeve dhe humbjeve si dhe
deklaratat financiare qe kerkohen me ligj;

Vleresimi objektiv dhe shfrytezimi efektiv i burimeve te NP si dhe dhenia e
rekomandimeve adekuate per Komisionin e Auditimit;

Verifikimi i pershtatshmerise dhe funksionimi i rregullt i sistemeve dhe procedurave te
cilat kane per qellim te garantojne zbatimin nga NP, te gjitha Ligjeve te aplikueshme ne
Kosove gjate ushtrimit te veprimtarise dhe t’i siguroj Komisionit te Auditimit gfaredo
verejtje apo sugjerime te cilat konsiderohen te nevojshme;

Verifikimi i rregullt i pershtatshmerise dhe funksionimi i rregullt te sistemeve dhe
procedurave te cilat kane per qellim te sigurojne se librat dhe dokumentacioni i NP, duke
perfshire dokumentacionin financiar mbahet ne perputhje me standardet e kontabilitetit
dhe me Ligjin dhe qe projekt deklaratat vjetore financiare te pergatiten ne menyre te
rregullt;

Analiza e sistemeve dhe proceseve te biznesit dhe kontrolleve te nderlidhura me to;
Raportimi i rregullt para Komisionit te Auditimit dhe permbushja e gfaredo detyre tjeter
te percaktuar nga Komisioni i Auditimit;

Paga: Ne pajtim me politiken e kompensimit te aprovuar nga Bordi i Drejtoreve.

Kushtet dhe kualifikimet e kerkuara:

Komisioni i Auditimit deshiron te sigurohet qe te gjithe kandidatet potencial te jene persona me
integritet te njohur te diet i plotesojne kushtet e kualifikimit sipas nenit 17.1 te Ligjit nr. 03/L-087
per Ndermarrjet Publike te plotesuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr. 04/L-lll per Ndryshimin dhe
Plotesimin e Ligjit nr. 03/L-087 per Ndermarrjet Publike dhe po ashtu secili kandidate duhet te
permbushe te gjitha kushtet e pavaresise ashtu sikurse parashihet ne nenin 17.2 (d), (f), (j), (k), (1)
te Ligjit nr. 03/L-087 per Ndermarrjet Publike te plotesuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr. 04/L-lll
per Ndryshimin dhe Plotesimin e Ligjit nr.03/L-087 per Ndermarrjet Publike.

Kushtet e pergjithshme:

Te kete pergatitje superiore-Fakulteti ekonomik, juridik, administrate publike, financa
publike, 4 vjegare ose me sistem Bolonjes 3+2;

Te kete se paku pese (5) vite pervoje si auditor apo pune menaxhuese;

Kushtet e vecanta:

– Te kete integritet te larte moral dhe profesional, (njohuri te qasjeve moderne ne planifikim
dhe kontroll, njohuri te Ligjeve, Rregulloreve dhe Udhezimeve Administrative te
aplikueshme, shkathtesi hulumtuese, analitike, vleresuese dhe formulim te
rekomandimeve dhe keshillave profesionale);

Te jete i/e certifikuar per auditim;

Te kete aftesi organizative;

Te kete njohuri te punes me kompjuter Micr. Word, Excel dhe Acces;

Te mos jete i/ e denuar ose nen hetime (jo me e vjeter se 3 muaj) dhe
Njohja e gjuhes angleze eshte e preferuar.

Kandidati/ja duhet t’i dorezoje keto deshmi:

Aplikacionin,

– CV-ne,

Deshmine e shkollimit,

Deshmine per pervojen e punes,

Certifikaten per Auditor te Brendshem,

Referencat, si dhe certifikatat tjera profesionale,

Leter Motivimin,

Certifikaten qe nuk eshte nen hetime (jo me e vjeter se 3 muaj),

Kopja e dokumentit te identifikimit.

Dokumentet e kompletuara dorezohen tek Sekretaria e Kompanise ne zarf te mbyllur me shenim:
Per poziten: Auditor i Brendshem i KRM “£abrati” Sh.A.

Vleresimi formal i kandidateve dhe intervista do te behet ne nje kohe optimale pas perfundimit te
afatit per aplikim. Komisioni i Auditimit e mban te drejten e formimit te listes se ngushte me
aplikantet.

Konkursi eshte i hapur nga data 04 shkurt – 05 mars 2021, ora 16:00.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni