Kreu Financa Kush është i obliguar ti paguaj Kontributet Pensionale sipas Ligjit?

Kush është i obliguar ti paguaj Kontributet Pensionale sipas Ligjit?

nga Flamur Berisha

Kontributet Pensionale duhet te paguhen 5% te pages bruto nga Punedhenesi dhe 5% te pages bruto nga Punemarresi. Shuma maksimale qe lejohet te paguhet eshte 15% te pages bruto.

Po ashtu tatimet ne page duhet ti paguaj punemarresi, pra kjo shume e tatimit duhet ti ndalet ne page punemarresit.

Shembull: Paga bruto 300 EUR,

Kontributet: 300 * 0.05=15 euro (punedhenesi), 300*0.05=15 euro (Punedhenesi)

Paga qe tatohet: 300-15=285 euro

tatimet ne page (sipas shkalleve tatimore): 9.6 euro

Paga NETO: 275.4 EURO, pra kjo shume duhet ti transferohet ne llogari punetorit, po ashtu mundet ti marre edhe kesh me kusht qe te menaxhohet ne liber te arkes se kompanise.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni