Kreu Financa Lajmi i Fundit: Publikohet ne Gazete Zyrtare ligji i ri i ATK-se per administrimin e procedurave tatimore

Lajmi i Fundit: Publikohet ne Gazete Zyrtare ligji i ri i ATK-se per administrimin e procedurave tatimore

nga Kontabilisti

Ky Ligj rregullon procedurat për administrimin e detyrimeve tatimore në Republikën e Kosovës
që janë në fushëveprimin e Administratës Tatimore të Kosovës (në tekstin e mëtejmë: ATK), si
dhe parimet e organizimit dhe të funksionimit të ATK.

Dispozitat e këtij ligji janë të obligueshme për të gjithë personat që i nënshtrohen fushëveprimit
të këtij Ligji, për ATK dhe institucionet tjera të përcaktuara me këtë ligj.

Linku:

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=85269

Ju gjithashtu mund të pëlqeni