Kreu Ekonomi Librat dhe Regjistrime që duhet ti mbajnë bizneset e vogla

Librat dhe Regjistrime që duhet ti mbajnë bizneset e vogla

nga Flamur Berisha
  1. Tatimpaguesi me të ardhura vjetore bruto deri në tridhjetë mijë euro (30,000.00) Euro, i cili nuk zgjedh të përgatisë librat dhe regjistrimet që kërkohen sipas paragrafit 5 të nenit 35 të këtij ligji, mban librat dhe regjistrimet vijuese minimale:
    1.1. një libër të shitjes në të cilin regjistrohen të gjitha shitjet dhe kthimet;
    1.2. një libër të blerjes në të cilin regjistrohen të gjitha blerjet dhe kthimet; dhe
    1.3. një ditar arke që regjistron të gjitha hyrjet dhe daljet në para të gatshme.
  2. Përmbajtja e librave dhe regjistrimeve të kërkuara me këtë paragraf dhe çdo libër dhe regjistrim i kërkuar, përfshirë ato të mbajtura në format elektronik, përkufizohen me akt nënligjor të nxjerrë nga Ministri.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni