Kreu Financa Ligji i Ri: keto jane gjobat per mos deklarim te tatimeve nga viti 2024

Ligji i Ri: keto jane gjobat per mos deklarim te tatimeve nga viti 2024

nga Kontabilisti

Kur një person nuk e dorëzon një deklaratë tatimore të obligueshme sipas legjislacionit në fuqi në Republikën e Kosovës në afatin e përcaktuar, e cila rezulton me detyrim tatimor, i nënshtrohet gjobës prej:

Pesëdhjetë euro (50.00€) për personin fizik afarist, për çdo deklaratë të pa deklaruar;

Njëqindepesëdhjetë euro (150.00€) për personin juridik, për çdo deklaratë të pa deklaruar;

Njëzet euro (20.00€) për personin fizik jo afarist, për çdo deklaratë të pa deklaruar.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni