Kreu Ekonomi Ministria e Financave identifikon bizneset qe do te ndihmohen financiarisht

Ministria e Financave identifikon bizneset qe do te ndihmohen financiarisht

nga Flamur Berisha

𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚 𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐚𝐯𝐞, 𝐏𝐮𝐧𝐞̈𝐬 𝐝𝐡𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫𝐞𝐯𝐞 𝐝𝐡𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚 𝐞 𝐒𝐡𝐞̈𝐧𝐝𝐞𝐭𝐞̈𝐬𝐢𝐬𝐞̈ 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐟𝐢𝐤𝐨𝐣𝐧𝐞̈ 𝐩𝐮𝐧𝐞̈𝐭 𝐧𝐞̈ 𝐧𝐝𝐢𝐡𝐦𝐞̈ 𝐭𝐞̈ 𝐛𝐢𝐳𝐧𝐞𝐬𝐞𝐯𝐞

Ne Konferencën e përbashkët për Media të mbajtur sot nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Ministria e Shëndetësisë, ministri i Financave, Punës dhe Transfereve Hekuran Murati tha se masat që do të ndërmerren nga MFPT kanë për qëllim lehtësimin e dëmit ekonomik që do të pasojë nga vendimi i Qeverisë së Republikës së Kosovës nr.01/05, për masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 të datës 05.04.2021, për sektorët ekonomikë të cekur në këtë vendim, gjegjësisht sektorin e gastronomisë, qendrat tregtare dhe të tjerat.

Ai gjithashtu tha se masat do të jenë kryesisht të fokusuara në subvencionimin e pagave dhe të qirasë për bizneset e prekura nga vendimi i Qeverisë. MFPT e kupton dhe ndan shqetësimin e njëjtë me komunitetin e biznesit për ndikimin ekonomik që do të kenë masat e reja për të luftuar pandeminë COVID-19, për këtë arsye MFPT ka analizuar gjendjen financiare dhe hapësirat buxhetore të cilat mund t’i shfrytëzojë në mënyrë që masat e ndërmarra të jenë të targetuara dhe efektive.

Ministri Murati gjithashtu theksoi se ditëve në vijim do të takojmë edhe njëherë përfaqësuesit e sektorëve dhe bashkë do të dakordohemi se cilat do të jenë masat. Ideja është subvencionimi i qirave dhe pagave, por prapë ka dallime sepse jo çdo sektor është i njëjtë dhe secili ka specifikat e veta. Të dhënat i kemi dhe jemi duke bërë analizën dhe dizajnimin e pakos për kompensimin financiar qëllimi kryesor i të cilës do të jetë ruajtja e shëndetit ekonomik, të cilën do ta publikojmë ditëve në vijim përmes kanaleve zyrtare, i cili do të jetë në përputhje me këshillat dhe shqetësimet e ngritura nga përfaqësuesit e biznesit.

Ndërsa, Ministri Vitia theksoi se ne duhet të bëjmë çdo gjë të mundur dhe për këtë i lusim edhe njëherë të gjithë që të respektojnë masat në nivel individual të ndërprehet zinxhiri i përhapjes së infeksionit. Në anën tjetër Qeveria po punon pandërprerë të sigurojë sa më shumë vaksina sa më shpejtë dhe në këtë proces nuk është vetëm Ministria e Shëndetësisë, por gjithë kabineti qeveritar dhe Presidentja Osmani.

Ai gjithashtu theksoi se po punojmë për rritjen e kapacitetit të shërbimeve në spitale, e kuptojmë kritikën për masat sepse gjendja është e rënduar sa i përket ekonomisë. Jemi të vetëdijshëm në vështirësitë e këtyre sektorëve por qëllimi ynë është ruajtja e shëndetit të qytetarëve tanë.


𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗮𝗿𝘀𝘁𝘃𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗶𝗷𝗮, 𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗶 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗲𝗿𝗮 𝗶 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗮𝗿𝘀𝘁𝘃𝗼 𝘇𝗱𝗿𝗮𝘃𝘀𝘁𝘃𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝘃𝗶𝗿𝗮𝗷𝘂 𝗿𝗮𝗱 𝗻𝗮 𝗽𝗼𝗺𝗼𝗰́𝗶 𝗯𝗶𝘇𝗻𝗶𝘀𝗶𝗺𝗮

Priština, 07.aprila 2021.god.
Na zajedničkoj konferenciji za medije koju su danas održali Ministarstvo finansija, rada i transfera i Ministarstvo zdravstva, ministar finansija, rada i transfera Hekuran Murati rekao je da mere koje će preduzeti MFRT imaju za cilj ublažavanje ekonomske štete koja je posledica odluke Vlade Republike Kosovo br. 01/05 za opšte i posebne mere za kontrolu, sprečavanje i borbu protiv pandemije COVID-19 od 05.04.2021.god, za ekonomske sektore navedenim u ovoj odluci, odnosno sektor gastronomije, tržne centre i druge.

Takođe je rekao da će mere biti uglavnom usmerene na subvencionisanje plata i kirija za biznise koji su pogođeni odlukom Vlade. MFRT razume i deli istu zabrinutost sa poslovnom zajednicom zbog ekonomskog uticaja koji će nove mere imati na suzbijanje pandemije COVID-19, stoga je MFRT analiziralo finansijsku situaciju i budžetske prostore koje može da koristi na način da mere koje su preduzete budu ciljane i efikasne.

Ministar Murati je takođe naglasio da ćemo se narednih dana još jednom sastati sa predstavnicima sektora i zajedno ćemo se dogovoriti koje će biti mere. Ideja je da se subvencionišu kirije i zarade, ali ipak postoje razlike jer nije svaki sektor isti i svaki ima svoje specifičnosti. Imamo podatke i analiziramo i dizajniramo paket za finansijsku nadoknadu čija će glavna svrha biti održavanje ekonomskog zdravlja, a koji ćemo narednih dana objaviti službenim kanalima, koji će biti u skladu sa savetima i zabrinutostima koje su izneli predstavnici biznisa.

A, ministar Vitia naglasio da moramo učiniti sve što je moguće i zbog toga još jednom tražimo od svih da poštuju mere na pojedinačnom nivou da bi se prekineo lanac širenja zaraze. S druge strane, Vlada neprestano radi na tome da što pre obezbedi što više vakcina i u ovom procesu nije samo Ministarstvo zdravstva,već i čitav vladin kabinet i predsednica Osmani.

Takođe je naglasio da radimo na povećanju kapaciteta usluga u bolnicama, razumemo kritiku o merama jer je situacija pogoršana u ekonomskom smislu. Svesni smo poteškoća ovih sektora, ali naš cilj je očuvanje zdravlja naših građana.


𝗧𝗵𝗲 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝘆 𝗼𝗳 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲, 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿 𝗮𝗻𝗱 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗲𝗿𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝘆 𝗼𝗳 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝗳𝘆 𝘄𝗼𝗿𝗸 𝘁𝗼 𝗵𝗲𝗹𝗽 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲𝘀

Pristi
At the joint press conference held today by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the Ministry of Health, the Minister of Finance, Labor and Transfers Hekuran Murati said that the measures to be taken by the MFLT are aimed at mitigating the economic harm that will follow from the decision of the Government of the Republic of Kosovo No.01/05, for the general and special measures for the control, prevention and control of the COVID-19 pandemic dated 05.04.2021, for the economic sectors mentioned in this decision, respectively the sector of gastronomy, shopping malls and others.

He also said that the measures will be mainly focused on subsidizing wages and rent for businesses affected by the Government decision. MFLT understands and shares the same concern with the business community about the economic impact that the new measures will have to fight the COVID-19 pandemic, therefore MFLT has analyzed the financial situation and budget spaces which it can use in a way that the measures taken be targeted and effective.

Minister Murati also highlighted that in the coming days we will meet once again with the representatives of the sectors and together we will agree on which the measures will be. The idea is to subsidize wages and rent, but there are still differences because not every sector is the same and each has its own specifics. We have the data, and we are analyzing and designing the package for financial compensation, the main purpose of which will be to maintain economic health, which we will publish in the coming days through official channels, which will be in accordance with the advice and concerns raised by business representatives.

Whereas, Minister Vitia highlighted that we must do everything possible, and for this we beg once again everyone to respect the measures at the individual level to break the chain of spread of infection. On the other hand, the Government is working uninterrupted to provide as many vaccines as possible and in this process it is not only the Ministry of Health, but the entire Government cabinet and President Osmani.

He also highlighted that we are working to increase the capacity of services in hospitals, we understand the criticism on the measures because the situation is aggravated in terms of the economy. We are aware of the difficulties of these sectors but our goal is to preserve the health of our citizens.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni