Kreu Financa Ministria e Tregtise shpall thirrjen per aplikim për grante

Ministria e Tregtise shpall thirrjen per aplikim për grante

nga Kontabilisti

2023

Thirrje publike për subvencionim të NMVM-ve për blerjen e makinerive prodhuese- përpunuese

Shtojca A-APLIKACIONI

Shtojca B-Buxheti

Shtojca C-Deklarata e Aplikantit

Shtojca D-Projekt propozimi

Udhëzues për aplikim në thirrjen publike për subvencionim me mjete financiare për NVM dhe kriteret për aplikuesit

FORMA E ANKESËS PËR APLIKANTË

Ju gjithashtu mund të pëlqeni