Kreu Biznes Një kompani marketingu kryen sherbime jashtë Kosovës, Si duhet të bëhet faturimi, me apo pa TVSH?

Një kompani marketingu kryen sherbime jashtë Kosovës, Si duhet të bëhet faturimi, me apo pa TVSH?

nga Flamur Berisha

Paragrafi 1 i nenit 20 të Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, përcakton vendin e furnizimit të shërbimit si rregull i përgjithshëm, se është në vendin e pranuesit të shërbimit, citojmë:

“1. Vendi i furnizimit të shërbimeve për personin e tatueshëm, duhet të jetë vendi ku ky pranues e ka themeluar biznesin e tij. Mirëpo, nëse këto shërbime i ofrohen njësisë fikse të personit të

tatueshëm të vendosur në një vend tjetër nga vendi ku ai e ka themeluar biznesin e tij, vendi i furnizimit të këtyre shërbimeve duhet të jetë vendi ku është vendosur ajo njësi fikse. Në mungesë të këtij vendi të themelimit ose njësisë fikse, vendi i furnizimit të shërbimeve duhet të jetë vendi ku personi i tatueshëm, i cili i pranon këto shërbime, e ka adresën e tij të përhershme ose ku ai zakonisht jeton”.

Po ashtu, çështja është sqaruar edhe me dispozitat e paragrafit 2 të nenit 25 të Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2015, citojmë:

“2.Vendi i furnizimit të shërbimeve nga personi i tatueshëm për personin e tatueshëm

2.1. Rregulli i përgjithshëm

2.1.1.Bazuar në nenin 20 paragrafi 1 i Ligjit, si rregull i përgjithshëm, vendi i furnizimit të shërbimeve përveç atyre të parashikuara me rregulla të veçanta (përjashtimet nga rregulli i përgjithshëm), është në Kosovë, kur pranuesi i shërbimit është një person i tatueshëm që vepron si i tillë dhe ka në Kosovë selinë e veprimtarisë së tij ekonomike apo një vendndodhje të qëndrueshme për të cilën janë kryer shërbimet ose në mungesë të tyre, ka banesën ose rezidencën e zakonshme.

2.1.2.Përndryshe, vendi i furnizimit të shërbimit nuk konsiderohet Kosova, kur pranuesi i shërbimit është një person i tatueshëm që vepron si i tillë në një vend jashtë Kosovës, pra pranuesi nuk është i vendosur në Kosovë.”

Pra, sipas këtij paragrafi ju duhet të lëshoni faturën pa TVSH sepse vendi i furnizimit të shërbimit konsiderohet se është atje ku pranohet shërbimi.

Mirëpo, paragrafi 2 i nenit 20 të Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, përcakton vendin e furnizimit të shërbimit nga personi i tatueshëm për personin e tatueshëm. Pavarësisht kësaj, në paragrafin 5 dhe 6 (6.1.1.) të nenit 25 të Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2015 janë sqaruar të tjera shërbime që nuk lidhen me vendin ku është i vendosur furnizuesi ose pranuesi i shërbimit, por me vendin ku kryhet efektivisht/fizikisht shërbimi, citojmë:

5.Të tjera shërbime që nuk lidhen me vendin ku është i vendosur furnizuesi ose pranuesi i shërbimit, por me vendin ku kryhet efektivisht shërbimi.

“5.1.Vendi i furnizimit të shërbimit për shërbimet që përmenden në nenin 20, paragrafin 2 të Ligjit, nuk është i lidhur me vendin ku është i vendosur personi i tatueshëm që jep apo pranon shërbimin dhe as me cilësinë e këtyre personave.

Si përjashtim, nga rregulli i përgjithshëm që parashikohet në nenin 20 paragrafin 1 të Ligjit, përcaktimi i vendit të tatimit të shërbimeve të listuara më poshtë, kryhet në funksion të kritereve të tjera, p.sh. të vendit të kryerjes faktikisht të tyre, pavarësisht cilësisë së pranuesit të shërbimit:”

“6.1.1.Shërbimet e publicitetit janë kryer në Kosovë kur vendi nga i cili shpërndahen spotet publicitare për një publik të synuar ndodhet në Kosovë. I tillë është rasti për shembull i një fushate publicitare që kryhet me anë të afisheve kur tabelat publicitare vendosen në Kosovë apo në rastin e një fushate për shtyp kur media e shkruar shpërndahet kryesisht në Kosovë apo dhe në kuadrin e një fushate audio-vizuale kur media transmeton duke pasur si destinacion publikun në Kosovë.

Bazuar në dispozitën e lartë cekur, vendi i furnizimit të shërbimit është Kosova, ku kryhet fizikisht/faktikisht shërbimi dhe klientela e synuar është në Kosovë, kështu që fatura në këto raste duhet të jetë me TVSH.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni