Kreu Biznes Njoftim per biznese: Perfitoni nga Pakoja e Ringjalljes Ekonomike

Njoftim per biznese: Perfitoni nga Pakoja e Ringjalljes Ekonomike

nga Flamur Berisha

Bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 13/19, datë 14.07.2021, lidhur me Pakon e Ringjalljes Ekonomike, si dhe Vendimet e Ministrit të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, gjegjësisht Vendimin Nr. 44/2021 të datës 06.08.2021 për caktimin e kushteve dhe kritereve për zbatimin e masës

1.1 – Rikthimi në punë i atyre që kanë humbur vendin e punës gjatë pandemisë; Vendimin Nr. 40/2021 të datës 29.07.2021 për caktimin e kushteve dhe kritereve për zbatimin e masës

1.2 – Mbështetja për të punësuarit e formalizuar, si dhe Vendimin Nr. 43/2021 të datës 05.08.2021 për caktimin e kushteve dhe kritereve për zbatimin e masës

1.3 – Mbështetja e punësimit të grave, Administrata Tatimore e Kosovës, ka zhvilluar aplikacionin dhe tashmë punëdhënësit mund të parashtrojnë kërkesat e tyre për të përfituar nga këto masa.

Të drejtë aplikimi kanë shoqëritë tregtare të regjistruara dhe punëdhënësit sipas legjislacionit të Kosovës. Aplikimi bëhet përmes Sistemit elektronik EDI të Administratës Tatimore të Kosovës përmes formularit të veçantë që është i qasshëm në EDI. Pra, përmes Sistemit elektronik EDI,

punëdhënësit kanë mundësi të aplikojnë për të përfituar nga masat e Pakos së e Ringjalljes Ekonomike, si:• Masa 1.1 – Rikthimi në punë i atyre që kanë humbur vendin e punës gjatë pandemisë – Subvencionim i pagës deri në 50% të pagës mujore bruto për 3 muaj;

• Masa 1.2 – Mbështetja për të punësuarit e formalizuar – Subvencionim i kontributit pensional në vlerë prej 10% të pagës bruto mujore për më së shumti 12 muaj, duke filluar nga muaji korrik 2021 deri në muajin qershor 2022; dhe

• Masa 1.3 – Mbështetja e punësimit të grave – Subvencionim i pagës deri në 50% të pagës bruto mujore për 3 muaj, ndërsa pas përfundimit të periudhës tremujore subvencionohen kontributet pensionale për muajt e mbetur, konform kritereve dhe kufizimeve të përcaktuara me vendimin për zbatimin e masës 1.2 të Pakos së Ringjalljes Ekonomike të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve nr. 40/2021, të datës 29 korrik 2021.

💡Aplikimi është i hapur nga sot dhe deri më 15 tetor 2021 në ora 24:00. Udhëzuesin për aplikim për subvencionim sipas masave të lartëcekura, e gjeni në dritaren ku edhe bëhet kërkesa, si dhe në ueb-faqe të ATK-së www.atk-ks.org në linkun:https://bit.ly/3xGXzGo𝑨𝑻𝑲, 𝒄̧𝒅𝒐 𝒉𝒆𝒓𝒆̈ 𝒆 𝒈𝒂𝒕𝒔𝒉𝒎𝒆 𝒏𝒆̈ 𝒐𝒇𝒓𝒊𝒎𝒊𝒏 𝒆 𝒔𝒉𝒆̈𝒓𝒃𝒊𝒎𝒊𝒕 𝒑𝒆̈𝒓 𝒕𝒂𝒕𝒊𝒎𝒑𝒂𝒈𝒖𝒆𝒔!

Ju gjithashtu mund të pëlqeni