Kreu Ekonomi Njoftim për Tatimpagues rreth obligimeve te pa paguara nga ATK

Njoftim për Tatimpagues rreth obligimeve te pa paguara nga ATK

nga Flamur Berisha

𝐍𝐣𝐨𝐟𝐭𝐢𝐦 𝐩𝐞̈𝐫 𝐭𝐚𝐭𝐢𝐦𝐩𝐚𝐠𝐮𝐞𝐬 – 𝐒𝐞̈ 𝐬𝐡𝐩𝐞𝐣𝐭𝐢, 𝐬𝐤𝐚𝐝𝐨𝐧 𝐚𝐟𝐚𝐭𝐢 𝐩𝐞̈𝐫 𝐦𝐨𝐬-𝐛𝐥𝐥𝐨𝐤𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐞 𝐥𝐥𝐨𝐠𝐚𝐫𝐢𝐯𝐞 𝐛𝐚𝐧𝐤𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐠𝐚 𝐀𝐓𝐊!

Me qëllim të zbatimit të Vendimit Nr. 04/60 të Qeverisë së Republikës së Kosovës, datë 27.01.2021, për lehtësimin e ushtrimit të aktivitetit ekonomik të të gjithë tatimpaguesve, si pasojë e gjendjes së vështirësuar ekonomike të krijuar nga pandemia COVID-19, Administrata Tatimore e Kosovës, ri-njofton të gjithë tatimpaguesit që kanë obligime tatimore të pashlyera se mos-bllokimi i llogarive bankare të tyre do të jetë i mundur vetëm deri me datë 30.04.2021.

Pas datës 30.04.2021, për të gjithë tatimpaguesit që kanë obligime tatimore të pashlyera, Administrata Tatimore e Kosovës do të zbatoj procedurat e përcaktuara me Legjislacionin tatimor në fuqi.

Të gjithë tatimpaguesve që kanë obligime tatimore të pashlyera, Administrata Tatimore ju mundëson që të parashtrojnë kërkesë për lidhjen e marrëveshjes për pagesën me këste të obligimeve tatimore nëse dëshmojnë se kanë vështirësi financiare për t’i përmbushur obligimet për shkak të situatës së pandemisë së shkaktuar si pasojë e COVID-19. Ndërsa për të gjithë tatimpaguesit, të cilët nuk kanë vështirësi financiare, Administrata Tatimore, inkurajon që sa më shpejt të përmbushin detyrimet tatimore.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni