Kreu Ekonomi Ofrojmë Sherbime profesionale të Kontabilitetit për biznese

Ofrojmë Sherbime profesionale të Kontabilitetit për biznese

nga Flamur Berisha

Kontabilisti.com ofron shebime profesionale te kontabilitetit te tilla si:

Deklarimin e tatimit te mbajtur ne burim për paga dhe kontribute pensionale (çdo 15 te muajit pasues për muajin përkatës);

Deklarimin e tatimit te mbajtur neburim për qira, interesa etj (çdo 15 te muajit pasues për muajin përkatës);

Deklarimin e TVSH – se (çdo 20 temuajit pasues për muajin përkatës );

Deklarimin e tremujoreve: TM1, TM2,TM3, TM4 (15 Prill, 15 Korrik, 15 Tetor dhe 15 Janar);

Përgatitjen e deklaratës per fund-vit për tatim ne korporata/TAP dhe dorëzimin e saj deri me date 31 Mars për vitin paraprak;

Rishikimin dhe harmonizimin e listës se stokut deri me 10 Janar për vitin paraprak.

Përgatitjen e Pasqyrave Financiare sipas Kerkesave të SNRF per NVM

Librin e Blerjeve, në të cilin regjistrohen të gjitha blerjet dhe kthimet;

Libri i Shitjeve, në të cilin regjistrohen të gjitha shitjet dhe kthimet;

Libri i Parasë së Gatshme, në të cilin do të regjistrohen të gjitha hyrjet dhe daljet e arkës.

Raportet bankare, përfshirë regjistrimet e depozitave dhe tërheqjeve çdo muaji përkatës.

Libri i të punësuarve në të cilin do të regjistrohen të punësuarit.

Vizita tek Klienti sipas nevojës.

Ofrimii këshillave sipas nevojes dhe kerkeses se Klientit.

Per informata shtese ju mund te kontaktoni ne numrin e telefonit +383 44 296 189

Ju gjithashtu mund të pëlqeni