Kreu Biznes Kaq eshte shuma e gjobes nese çmimi i produktit në raft nuk përputhet me çmimin e shtypur në faturë

Kaq eshte shuma e gjobes nese çmimi i produktit në raft nuk përputhet me çmimin e shtypur në faturë

nga Flamur Berisha

Konsumatorë të dashur, shumicën e rasteve çmimi i produktit në raft nuk përputhet me çmimin e shtypur në faturë 🏷

❌ Kjo përbën shkelje të ligjit.

Mos paguani çmime të rritura në arkë që dallojnë nga ato të raftit.

📃 Ligji Nr. 06/L-034 për Mbrojtjen e Konsumatorit përcakton gjobë nga 400€ deri në 2,000€ për personin fizik dhe personin përgjegjës të personit juridik.

🚨 Ankohu në https://konsumatori.rks-gov.net/complaintPost.php ose thirr pa pagesë në 0800 11 000.

🧾 Dear customers, in most cases the price of the product on the shelf does not match the price printed on the invoice 🏷

❌ This constitutes a violation of the law.

Don’t pay inflated checkout prices that differ from shelf prices.

📃 Law No. 06/L-034 for Consumer Protection defines a fine from €400 to €2,000 for the natural person and the responsible person of the legal entity.

🚨 Complain at https://konsumatori.rks-gov.net/complaintPost.php or call 0800 11 000 free of charge.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni