Kreu Biznes Keto janë tatimet që duhet ti deklaroni dhe paguani deri me datën 15 Nentor 2022

Keto janë tatimet që duhet ti deklaroni dhe paguani deri me datën 15 Nentor 2022

nga Kontabilisti

Formularët që duhet të deklarohën deri me këtë datë: 15

WM – Pasqyrë e Mbajtjes në Burim dhe Pagimit të Tatimit

CM – Pasqyra e Kontributeve për Pension dhe Formulari i Pagesës

WR – Pasqyra e mbajtjes në burim dhe pagesës së Interesit, të drejtës pronësore, Qirasë, Fitoreve në Lotari dhe Personin jo-rezident

LIGJI Nr. 03/L-222 , neni 17 pika 7 (Në qoftë se data e deklarimit e përshkruar në legjislacion nuk është ditë pune në Kosovë, data e deklarimit do të jetë dita e parë e punës pas kësaj).

Ju gjithashtu mund të pëlqeni