Kreu Financa Njoftim per biznese. Sot është afati i fundit që duhet ta bëjnë këtë veprim

Njoftim per biznese. Sot është afati i fundit që duhet ta bëjnë këtë veprim

nga Kontabilisti

Afati i deklarimit, data 20

Formularët që duhet të deklarohën deri me këtë datë:

TVSH – Formulari i Deklarimit dhe Pagesës së TVSH-së

KRR – Kërkesë për Rimbursim/Kthim* LIGJI Nr. 03/L-222 , neni 17 pika 7 (Në qoftë se data e deklarimit e përshkruar në legjislacion nuk është ditë pune në Kosovë, data e deklarimit do të jetë dita e parë e punës pas kësaj).

Ju gjithashtu mund të pëlqeni