Kreu Ekonomi Këto janë të gjitha vendimet e qeverisë në mbledhjen e mbajtur

Këto janë të gjitha vendimet e qeverisë në mbledhjen e mbajtur

nga Kontabilisti

Republika e Kosovés
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government

Nr. 01/102 Daté: 26.10.2022
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé
Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive e ndryshuar dhe e plotésuar me
Rregulloren Nr. 04/2021 dhe me Rregulloren Nr. 03/2022, né pajtim me nenin 19 té Rregullores
sé Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né
mbledhjen e mbajtur mé 26 tetor 2022, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet ekstrakti i Procesverbalit dhe transkripti nga mbledhja e 96 e Qeverisé sé
Republikés sé Kosovés.
2. Aprovohen ekstraktet e procesverbaleve nga mbledhja e 97 dhe 98 elektronike/
korresponduese té Qeverisé sé Republikés sé Kosovés.
3. Vendimi hyn né fugi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin Hat
Kryeministér i Republikés sé Kosovés
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
eo Té gjitha ministrive (ministrave)
© Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-sé
e §=6Arkivit t@ Oeverisé

Republika e Kosovés
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Nr. 02/102 Daté: 26.10.2022
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé
Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive e ndryshuar dhe e plotésuar me
Rregulloren Nr. 04/2021 dhe me Rregulloren Nr. 03/2022, né pajtim me nenin 19 té Rregullores
sé Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né
mbledhjen e mbajtur mé 26 tetor 2022, merr kété:
VENDIM
Pér ndryshimin dhe plotésimin e Programit Legjislativ té vitit 2022
Ndryshohet dhe plotésohet Programi Legjislativ i Qeverisé sé Republikés sé Kosovés pér vitin
2022, si né vijim:
1.1. Shtohet né Programin Legjislativ pér vitin 2022:
1.1.1 Projektligji pér ndryshimin dhe plotésimin e Ligjit Nr. 05/L -018 pér Provimin e
Maturés Shtetérore (MASHTI), afati i miratimit né Qeveri: 20.12.2022;
1.2. Ndryshohet afati i miratimit né Qeveri, i kétyre projektligjeve:
1.2.1. Projektligji pér Shérbimin e Jashtém (MPJD), afatii miratimit né Qeveri: 30.12.2022;
1.2.2. Projektligji pér Protokollin e Shtetit (MPJD), afati i miratimit né Qeveri:
30.12.2022;
1.2.3. Projektligji pér Diasporén (MPJD), afati i miratimit né Qeveri: 30.12.2022;
Obligohet Sekretarii Pérgjithshém i Zyrés sé Kryeministrit qé Vendimin tia dérgojé Kuvendit
té Republikés sé Kosovés.

3. Obligohet Zyra Ligjore né Zyrén e Kryeministrit pér zbatimin e kétij Vendimi.
4, Vendimi hyn né fuqi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI
Moin Hil
Kryeministér i Republikés sé Kosovés
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e ‘Té gjitha ministrive (ministrave)
Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-sé
Arkivit té Qeverisé

WS Par — P
Republika e Kosovés
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Governinent

Nr. 03/102
Daté: 26.10.2022
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé
Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive e ndryshuar dhe e plotésuar me
Rregulloren Nr. 04/2021 dhe me Rregulloren Nr. 03/2022, né pajtim me nenin 19 té Rregullores
sé Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né
mbledhjen e mbajtur mé 26 tetor 2022, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet Projektligji pér Ekspertét Gjyqésor.
2. Projektligji nga pika 1. e kétij Vendimi i dérgohet Kuvendit té Republikés sé Kosovés pér
shqyrtim dhe miratim.
3. Vendimi hyn né fugi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin “Gaik
Kryeministér i Republikés sé Kosovés
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e ‘Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-sé
e Arkivit té Qeverisé
Republika e Kosovés
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Nr, 04/102 Daté: 26.10.2022
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr, 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé
Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive e ndryshuar dhe e plotésuar me
Rregulloren Nr. 04/2021 dhe me Rregulloren Nr. 03/2022, né pajtim me nenin 19 té Rregullores
sé Punés sé Oeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né
mbledhjen e mbajtur mé 26 tetor 2022, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet Projektligji pér ndryshimin dhe plotésimin e Ligjit Nr. 06/L-034 pér Mbrojtjen e
Konsumatorit.
2. Projektligji nga pika 1. e kétij Vendimi i dérgohet Kuvendit té Republikés sé Kosovés pér
shqyrtim dhe miratim.
3. Vendimi hyn né fuqi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI Aoi Tae
Kryeministér i Republikés sé Kosovés
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e ‘Té gjitha ministrive (ministrave)
© Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-sé
e Arkivit té Qeverisé

Republika e Kosovés
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Viada ~ Government

Nr. 05/102
Daté: 26.10.2022
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé
Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive e ndryshuar dhe e plotésuar me
Rregulloren Nr. 04/2021 dhe me Rregulloren Nr. 03/2022, né pajtim me nenin 19 té Rregullores
sé Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né
mbledhjen e mbajtur mé 26 tetor 2022, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet Projektligji pér Zhvillim Rajonal té Balancuar.
2. Projektligji nga pika 1. e kétij Vendimi i dérgohet Kuvendit té Republikés sé Kosovés pér
shqyrtim dhe miratim.
3. Vendimi hyn né fuqi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI
Kryeministér i Republikés sé Kosovés
Iu dérgohet:
© Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-sé
e Arkivit té Qeverisé

Republika e Kosovés
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government

Nr. 06/102
Daté: 26,10,2022
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé
Adininistrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive e ndryshuar dhe e plotésuar me
Rregulloren Nr. 04/2021 dhe me Rregulloren Nr, 03/2022, né pajtim me nenin 19 té Rregullores
sé Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né
mbledhjen e mbajtur mé 26 tetor 2022, merr kété:
VENDIM
1. Themelohet Késhilli Organizativ pér shénimin e festés sé 28 Néntorit, né kété pérbézje:
1.1. Ministri i Kulturés, Rinisé dhe Sportit, kryesues;
1.2. Koordinatori i Sekretariatit Koordinues Ndér Qeveritar; zévendéskryesues;
1.3. Ministrja e Punéve té Jashtme dhe Diasporés, anétare;
1.4. Pérfaqésues, Zyra e Kryeministrit, anétar;
1.5, Ministri i Mbrojtjes, anétar;
1.6. Ministrii Punéve té Brendshme, anétar dhe
1.7. Ministrii Administrimit dhe Pushteti Lokal; anétar.
2. Ftohen gé té dérgojné nga njé pérfaqésues né Késhill:
Dale Pérfaqésues, Zyra e Presidentes, anétar;
22, Pérfaqésues, Kuvendii Republikés sé Kosovés, anétar;
pie Pérfagésues, Protokolli i Shtetit, anétar; dhe
2.4. Pérfaqésues, Sekretariatit Koordinues Ndér Qeveritar, anétar.
3. Kryesuesi mund té ftoj edhe anétaré té tjeré qé i konsideron té nevojshém.
4. Obligohet Ministria e Kulturés, Rinisé dhe Sportit dhe Késhilli Organizativ pér zbatimin e
kétij Vendimi.
5. Vendimi hyn né fuqi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI
Kryeministér i Republikés sé Kosovés

Iu dérgohet:
© Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-sé
e Arkivit té Qeverisé
\ . 2 y hl _
Republika e Kosovés
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government

Nr. 07/102 Daté: 26.10.2022
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, té nenit 33 dhe 37 té Ligjit Nr.04/1-063 pér Hekurudhat e Kosovés, té nenit 31. paragrafi
9 e Ligjit Nr. 03/L-051 pér Aviacionin Civil, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02 {2021
pér Fushat e Pérgjegjésisé Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive e ndryshuar
dhe e plotésuar me Rregulloren Nr. 04/2021 dhe me Rregulloren Nr. 03/2022, né pajtim me nenin
19 té Rregullores sé Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e
Republikés sé Kosovés, né mbledhjen e mbajtur mé 26 tetor 2022, merr kété:
VENDIM
1. Qeveria e Republikés se Kosovés i rieméron z. Martin Halilaj, Hetues i Aksidenteve
Hekurudhore né kuadér té Komisionit pér Hetimin e Aksicdenteve dhe Incidenteve
Aeronautike.
2. Mandatii té riemértuarit nga pika 1. e kétij Vendimi zgjaté 5 (pesé) vite.
3. Hetuesi i Aksidenteve Hekurudhore sipas pikés 1. té kétij Vendimi detyrat dhe pérgjegjésité
do ti ushtroi né pérputhje me Ligjin Nr.04/L-063 pér Hekurudhat e Kosovés, Ligjin Nr. 03/L-
051 pér Aviacionin Civil dhe legjislacionin né fuqi.
4. Obligohet Zyra e Kryeministrit dhe Komisioni pér Hetimin e Aksidenteve dhe Incidenteve
Aeronautike pér zbatimin e kétij Vendimi.
5. Vendimi hyn né fuqi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI
Kryeministér i Republikés sé Kosovés

Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-sé
© Arkivit té Qeverisé

Republika e Kosovés
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Nr. 08/102 Daté: 26.10.2022
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé
Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive e ndryshuar dhe e plotésuar me
Rregulloren Nr. 04/2021 dhe me Rregulloren Nr. 03/2022, né pajtim me nenin 19 té Rregullores
sé Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né
mbledhjen e mbajtur mé 26 tetor 2022, merr kété:
VENDIM
Pér ndryshimin dhe plotésimin e Vendimit té Qeverisé Nr.02/85 té datés 29 qershor 2022
1. Ndryshohet dhe plotésohet Vendimi i Qeverisé i Republikés sé Kosovés Nr.02/85 i datés 29
qershor 2022, né paragrafin 3, ku togfjaléshi “Mekanizmi i tillé do té vlejé deri me 31 tetor
2022” fshihet.
2. Pjesa tjetér e Vendimi té Qeverisé té Republikés sé Kosovés Ny.02/85 té datés 29 qershor 2022
mbetet e pandryshuar.
3. Vendimi hyn né fuqi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI _ Moun. Liat
Kryeministér i Republikés sé Kosovés
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-sé
© § Arkivit té Qeverisé

Republika e Kosovés
Republika Kosova ~ Republic of Kosovo
Qeveria – Viada – Government
Nr. 09/102 Daté: 26.10.2022
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, té nenit 15 paragrafi 2. té Ligjit Nr.08/L-066 mbi Ndarjet Buxhetore pér Buxhetin e
Republikés sé Kosovés pér vitin 2022, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér
Fushat e Pérgjegjésisé Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive e ndryshuar dhe
e plotésuar me Rregulloren Nr. 04/2021 dhe me Rregulloren Nr. 03/2022, né pajtim me nenin 19
té Rregullores sé Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés
sé Kosovés, né mbledhjen e mbajtur mé 26 tetor 2022, merr kété:
VENDIM
Aprovohet kérkesa e Shérbimit Spitalor dhe Klinik Universitar té Kosovés pér ndarjen e
mjeteve buxhetore né shumé prej 4,200,100.00 €, (katér milioné e dygind mijé e njéqind euro)
me géllim té blerjes sé barnave nga lista esenciale.
Mjetet e ndara sipas pikés 1. té kétij Vendimi merren nga Ministria e Financave Punés dhe
Transfereve me kod 201, nga nén-programi “Kontigjencat né Ministriné e Financave” me kod
28900, nga kategoria e shpenzimeve “Mallra dhe Shérbime”, dhe transferohen né Shérbimin
Spitalor dhe Klinik Universitar té Kosovés me kod 220, né nén-programin “Administrata
Oendrore e ShSKUK” me kod 11320, né kategoriné e shpenzimeve “Mallra dhe Shérbime”.
Obligohet Ministria e Financave Punés dhe Transfereve dhe Shérbimi Spitalor dhe Klinik
Universitar i Kosovés pér zbatimin e kétij vendimi.
Vendimi hyn né fugi ditén e publikimit ne Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI
Kryeministér i Republikés sé Kosovés
Iu dérgohet:
Zévendéskryeministrave
Té gjitha ministrive (ministrave)
Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-sé
Arkivit té Qeverisé

Republika e Kosovés
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Nr. 10/102 Daté: 26.10.2022
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, té Ligjit Nr.08/L-066 mbi Ndarjet Buxhetore pér Buxhetin e Republikés sé Kosovés pér
vitin 2022, i ndryshuar dhe plotésuar me Ligjin Nr. 08/L-143, duke u bazuar né nenin 4 té
Rregullores Nr.02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe
Ministrive e ndryshuar dhe e plotésuar me Rregulloren Nr, 04/2021 dhe me Rregulloren Nr.
03/2022, né pajtim me nenin 19 té Rregullores sé Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr.
09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né mbledhjen e mbajtur mé 26 tetor 2022, merr kété:
VENDIM
Pika 2. e Vendimit Nr. 31/99 té Qeverisé sé Republikés sé Kosovés, té datés 30 shtator 2022,
ndryshohet si né vijim:
-Parimisht, asnjé pérfitues nuk mund té pérfitojé mé shumé se njé heré nga masat 1.2 – 1.6.
pérjashtimisht, né situata kur vlerésohet lejimi i pérfitimit nga mé shumé se njé masé, kjo
pércaktohet me Vendime nga Ministri i Financave, Punés dhe Transfereve, sipas autorizimit
té dhéné né pikén 3. té Vendimit té Qeverisé Nr. 31/99 té datés 30 shtator 2022.
Pjesa tjetér e Vendimit té Qeverisé Nr.31/99 té datés 30 shtator 2022, mbetet e pandryshuar
dhe né fudi.
3. Vendimi hyn né fuqi né ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI |
Kryeministér i Republikés sé Kosovés
Iu dérgohet:
Zévendéskryeministrave
Té gjitha ministrive (ministrave)
Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-sé
Arkivit té Qeverisé


Republika e Kosovés
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Nr. 11/102 Daté: 26.10.2022
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, té nenit 29 té Ligjit Nr. 03/L-048 pér Menaxhimin e Financave Publike dhe
Pérgjegjésité, indryshuar dhe plotésuar me Ligjin Nr. 03/L-221, me Ligjin Nr. 04/1L-116, me Ligjin
Nr. 04/L-194, me Ligjin Nr. 05/L-063, me Ligjin Nr. 05/L-007, duke u bazuar né nenin 4 té
Rregullores Nr.02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésis¢ Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe
Ministrive e ndryshuar dhe e plotésuar me Rregulloren Nr. 04/2021 dhe me Rregulloren Nr.
03/2022, né pajtim me nenin 19 té Rregullores sé Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr.
09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né mbledhjen e mbajtur mé 26 tetor 2022, merr kété:
VENDIM
Aprovohet kérkesa pér ndarjen e mjeteve buxhetore né shumé prej 92,000.00 €, (néntédhjeté
e dy mijé euro), pér subvencionimin e Samitit té Ballkanit Peréndimor té organizuar nga “The
Economist”.
Mjetet buxhetore sipas pikés 1. té kétij Vendimi merren nga “Shpenzimet e Paparashikuara”
me kod 232, nga nén-programi “Shpenzimet e Paparashikuara” me kod 13100, nga kategoria
e shpenzimeve “Rezervat” dhe transferohen né Zyrén e Kryeministrit me kod 104, né nén-
programin “Zyra e Kryeministrit” me kod 10600, né kategoriné e shpenzimeve “Subvencione
dhe Transfere”.
Autorizohet Zyra e Kryeministrit qé mjetet nga pika 1. e kétij Vendimi ti transferojé né
llogariné bankare té pércaktuar nga “The Economist”.
Obligohet Ministria e Financave, Punés dhe Transfereve dhe Zyra e Kryeministrit pér
zbatimin e kétij Vendimi.
Vendimi hyn né fuqi né ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI
Kryeministér i Republikés sé Kosovés
Iu dérgohet:
Zévendéskryeministrave
Té gjitha ministrive (ministrave)
Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-sé
Arkivit té Qeverisé

=
Republika e Kosovés
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government

Nr, 12/102
Daté: 26.10.2022
Né mbéshtelje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr.02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé
Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive e ndryshuar dhe plotésuar me
Rregulloren Nr.04/2021 dhe me Rregulloren Ny.03/2022 né pajtim me nenin dhe 19 té
Rregullores sé Punés sé Qeverisé sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né
mbledhjen e mbajtur mé 26 tetor 2022, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet Strategjia Kombétare 2022-2028 dhe Planit té Veprimit pér Menaxhimin dhe
Kontrollin e Qenve me dhe pa Pronar né Republikén e Kosovés.
2. Obligohet Ministriae Administrimit té Pushtetit Lokal dhe institucionet tjera kompetente pér
zbatimin e Strategjisé nga pika 1. e kétij Vendimi, né pajtim me Rregulloren e Punés sé
Oeverisé.
3. Vendimi hyn né fuqi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI
Kryeministér i Republikés sé Kosovés
Tu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-sé
e § Arkivit té Qeverisé

Republika e Kosovés
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Viada – Government

Nr. 13/102
Daté: 26.10.2022
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé
Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive e ndryshuar dhe e plotésuar me
Rregulloren Nr. 04/2021 dhe me Rregulloren Nr. 03 / 2022, ténenit 13 té Udhézimit Administrativ
Nr. 07/2018 pér Planifikimin dhe Hartimin e Dokumenteve Strategjike dhe Planeve té Veprimit,
né pajtim me nenin 19 té Rregullores sé Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011,
Qeveria e Republikés sé Kosovés, né mbledhjen e mbajtur mé 26 tetor 2022, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet Planit i Veprimit 2022-2023 pér zbatimin e Strategjisé Kombétare té Republikés sé
Kosovés pér Parandalimin dhe Luftimin e Ekonomisé Jo-formale, Pastrimin e Parave,
Financimin e Terrorizmit dhe Krimeve Financiare 2019-2023.
2. Obligohen Institucionet e pérfshira pér zbatimin e kétij Vendimi.
3. Vendimi hyn né fugi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI
Whi Swat
Kryeministér i Republikés sé Kosovés

Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
° Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-sé
© Arkivit té Qeverisé

Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Nr. 14/102 Daté: 26.10.2022
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, té nenit 30 paragrafi3. té Ligjit Nr. 03/L-048 pér Menaxhimin e Financave Publike
dhe Pérgjegjésité, i ndryshuar dhe plotésuar me Ligjin Nr. 03/L-221, me Ligjin Nr. 04/L-116, me
Ligjin Nr. 04/L-194, me Ligjin Nr. 05/L-063, me Ligjin Nr. 05/L-007, dhe me Ligjin Nr. 06/L-21,
duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr.02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé Administrative té
Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive e ndryshuar dhe e plotésuar me Rregulloren Nr. 04/2021
dhe me Rregulloren Nr. 03/2022, né pajtim me nenin 19 té Rregullores sé Punés sé Qeverisé sé
Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né mbledhjen e mbajtur
mé 26 tetor 2022, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet kérkesa e Ministrisé sé Bujtésisé, Pylltarisé dhe Zhvillimit Rural, me kod 203 pér
transfer té mjeteve né shumé prej 399,225 € (treqind e néntédhjeté e nénté mijé e dyqind e
njézet e pesé euro), deri nén 25% té ndarjes sé ndikuar negativisht, né kuadér té kategorisé sé
shpenzimeve “Subvencione dhe Transfere”.
2. Mfetet sipas pikés 1. té kétij Vendimi, merren nga kategoria e shpenzimeve “Subvencione dhe
Transfere”, fondi burimor 04, nén-programi “Departamenti pér Financa dhe Shérbime té
Pérgjithshme” me kod 11303 dhe transferohen né nén-programin e njéjté, né kategoriné e
shpenzimeve “Mallra dhe Shérbime”, fondi burimor 04. Shuma e kérkuar e ndarjes sé ndikuar
negativisht éshté -21.19%.
3. Obligohet Ministria e Bujgésisé, Pylltarisé dhe Zhvillimit Rural dhe Ministria e Financave,
Punés dhe Transfereve pér zbatimin e kétij Vendimi,
4, Vendimi hyn né fuqi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés,
Albin KURTI
Kryeministér i Republikés sé Kosovés
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e ‘Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-sé
© Arkivit té Oeverisé

Republika e Kosovés
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada ~- Government

Nr. 15/102
Daté: 26.10.2022
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé
Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive e ndryshuar dhe e plotésuar me
Rregulloren Nr. 04/2021 dhe me Rregulloren Nr. 03/2022, né pajtim me nenin 19 té Rregullores
sé Punés sé Oeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né
mbledhjen e mbajtur mé 26 tetor 2022, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet Koncept-dokumenti pér Fushén e Menaxhimit té Financave Publike.
2. Obligohet Ministria e Financave, Punés dhe Transfereve dhe institucionet tjera kompetente
pér zbatimin e kétij Vendimi, né pajtim me Rregulloren e Punés sé Qeverisé.
3. Vendimi hyn né fuqi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés,
Albin KURTI
Kryeministér i Republikés sé Kosovés
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e ‘Té gjitha ministrive (ministrave)
© Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-sé
e Arkivit t@ Qeverisé

Republika e Kosovés
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Viada – Government

Nr. 16/102
Daté: 26.10.2022
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé
Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive e ndryshuar dhe e plotésuar me
Rregulloren Nr. 04/2021 dhe me Rregulloren Nr. 03/2022, né pajtim me nenin 19 té Rregullores
sé Punés sé Qeverisé s¢ Republikés sé Kosovés Nr, 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né
mbledhjen e mbajtur mé 26 tetor 2022, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet Koncept-dokumenti pér Shogérité Tregtare.
2. Obligohet Ministria e Industrisé Ndérmarrésisé dhe Tregtisé dhe institucionet fera
kompetente pér zbatimin e kétij Vendimi, né pajtim me Rregulloren e Punés sé Qeverisé.
3. Vendimi hyn né fugi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI
Kryeministér i Republikés sé Kosovés
Iu dérgohet:
e 7Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-sé
e Arkivit té Oeverisé

2 r Z ~
Republika e Kosovés
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Nr. 17/102 Daté: 26.10.2022
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé
Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive e ndryshuar dhe e plotésuar me
Rregulloren Nr, 04/2021 dhe me Rregulloren Nr. 03/2022, né pajtim me nenin 19 té Rregullores
sé Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né
mbledhjen e mbajtur mé 26 tetor 2022, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet Koncept-dokumenti pér Inspektimin né fushén e Mjedisit, Ujérave, Natyrés,
Planifikimit Hapésinor, Ndértimit dhe Banimit.
2. Obligohet Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapésinor dhe Infrastrukturés dhe institucionet
tjera kompetente pér zbatimin e kétij Vendimi, né pajtim me Rregulloren e Punés sé Qeverisé.
3. Vendimi hyn né fugi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI
e —- X ;
Kryeministér i Republikés sé Kosovés
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-sé
e Arkivit té Oeverisé

Republika e Kosovés
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government

Nr. 18/102
Daté: 26.10.2022
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4, dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, té nenit 3, 4, 8, 44 dhe nenit 45 té Ligjit Nr. 03/L-139 pér Shpronésimin e Pronés sé
Paluajtshme me ndryshimet dhe plotésimet e béra me Ligjin Nr. 03/1L-205, té nenit 5 paragrafi 3
té Ligjit Ny. 04/L-15 pér Zonat Ekonomike, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr.02/2021
pér Fushat e Pérgjegjésisé Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive e ndryshuar
dhe e plotésuar me Rregulloren Nr. 04/2021 dhe me Rregulloren Nr. 03/2022, né pajtim me nenin
19 té Rregullores sé Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e
Republikés sé Kosovés, né mbledhjen e mbajtur mé 26 tetor 2022, merr kété:
VENDIM
1. Miratohet shqyrtimi i métejmé i kérkesés sé Komunés sé Podujevés pér shpronésim pér
interes publik té pronave té paluajtshme ish shogérore ‘“Kooperativa Bujqésore Podujevé”
té cilat jané té nevojshme pér realizimin e Projektit: Ndértimi i “Zonés Ekonomike
Industriale” Zona Kadastrale: Livadicé, Komuna Podujevé, sipas tabelave té pérshkruara
nga evidencat kadastrale pérkatése pér titullarét e pronave té paluajtshme, pozitén e tyre né
kuadér té projektit té interesit publik si dhe sipérfaqeve té tyre, té cilat tabela jané pjesé
pérbérése e kétij Vendimi.
2. Viera e kompensimit té pronave do té caktohet nga Ministria e Financave, Punés dhe
Transfereve, konform Ligjit Nr. 03/L-139 pér Shpronésimin e Pronés sé Paluajtshme me
ndryshimet dhe plotésimet e béra me Ligjin Nr. 03/L-205 dhe Udhézimit Administrativ
Nr.02/2015 “Pér zbatimin e metodave dhe kritereve teknike té vlerésimit qé do té pérdoren
pér pérllogaritjen e shumés sé kompensimit pér pronén e paluajtshme qé shpronésohet dhe
3. Brenda dhjeté (10) ditéve té punés pas miratimit té kétij Vendimi, Departamenti i
Shpronésimit, konform nenit 8 paragrafi 8 té Ligjit Nr. 03/L-139 pér Shpronésimin e Pronés
sé Paluajtshme me ndryshimet dhe plotésimet e béra me Ligjin Nr. 03/L-205, béné shpalljen
e Vendimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
4. Kompensimi i pronave té shpronésuara dhe té gjitha obligimet tjera financiare dhe ligjore gé
mund té rrjedhin nga procesi i shpronésimit do té béhet nga buxheti i Komunés sé Podujevés.
5. Pér zbatimin e kétij Vendimi obligohen Departamenti i Shpronésimit (Ministria e Mjedisit,
Planifikimit Hapésinor dhe Infrastrukturés), Ministria e Financave, Punés dhe Transfereve,
Ministria e Industrisé, Ndérmarrésisé dhe Tregtisé, Agjencia Kosovare e Privatizimit dhe
Komuna e Podujevés.
6. Vendimi hyn né fugi né datén e shpalljes né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI
Kryeministér i Republikés sé Kosovés
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e 6Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-sé
e § Arkivit té Oeverisé

Republika e Kosovés
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria ~ Vlada – Government
Nr. 19/102 Daté: 26.10.2022
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé Kosovés, té nenit 4 paragrafi 2. té Ligjit Nr. 04/L-052 pér Marréveshjet Ndérkombétare, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive e ndryshuar dhe e plotésuar me Rregulloren Nr. 04/2021 dhe me Rregulloren Nr. 03/2022, né pajtim me nenin 19 té Rregullores sé Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né mbledhjen e mbajtur mé 26 tetor
2022, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet né parim Nisma pér negocimin e Marréveshjes sé Bashkéfinancimit pér hartimin e Projektit detal pér ndértimin e rrugés Prizren – Tetové e cila do té lidhet né mes Ministrisé sé Transportit dhe Lidhjeve té Republikés sé Magedonisé sé Veriut dhe Ministrisé sé Mjedisit, Planifikimit Hapésinor dhe Infrastrukturés té Republikés sé Kosovés,
2. Pérgjaté negocimit té késaj marréveshjeje, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapésinor dhe Infrastrukturés, obligohet té procedojé konform dispozitave té Kushtetutés sé Republikés sé Kosovés, té Ligjit Nr. 04/L-052 pér Marréveshjet Ndérkombétare dhe dispozitave tera né fuqi.
3. Vendimi hyn né fugi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin Moe
Kryeministér i Republikés sé Kosovés
Iu dérgohet:
© Zévendéskryeministrave
° Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-sé
© Arkivit té Qeverisé

Ju gjithashtu mund të pëlqeni