Kreu Shpallje pune Ketu duhet ti deklaroni punetoret e rinjë 1 dite para fillimit të punes

Ketu duhet ti deklaroni punetoret e rinjë 1 dite para fillimit të punes

nga Flamur Berisha

Njoftohen bizneset dhe perfaqesuesit e bizneseve se Administrata Tatimore e Kosoves ka lansuar projektin me te ri per regjistrimin dhe deklarimin e punetoreve te rinje ne ATK.

Regjistrimi i punetoreve te rinje duhet te behet 1 dit para fillimit te punes ne sistemin EDI.

ATK publikon formën për lajmërimin e punëtorit

Administrata Tatimore e Kosovës ju njofton se sot me datë 13 shkurt 2024 publikoj Versionin e ri të Sistemit Elektronik EDI, përmes të cilit do të kërkohet që çdo punëdhënës të informojë ATK-në për lidhjen e një kontrate të punës një ditë para fillimit të punës së punëtorit.

Shërbimi i ri elektronik për lajmërimin e punëtorit është funksionalizuar në Sistemin Elektronik EDI duke u bazuar në Ligjin Nr. 08/L-257 për Administrimin e Procedurave Tatimore, gjegjësisht nenin 43, paragrafin 5.

Përmes këtij shërbimi, çdo punëdhënës është i obliguar për ofrimin e informatave për të punësuarin e ri, sipas formës së përcaktuar nga ATK-ja, e cila gjendet te menyja “Shërbimet – Regjistro punëtorin e ri”.

Më konkretisht përmes shërbimit “Formular për regjistrimin e punëtorit”, përveç informatave që merren përmes Agjencisë për Regjistrimin Civil (ARC) dhe informatave përmes listëpagesës mujore, punëdhënësi do të jetë i obliguar që të ofroj edhe informatat shtesë, si:

• Data e fillimit të punës;

• Data e ndërprerjes së punësimit;

• Orari i punës, i plotë apo i pjesshëm;

• Niveli i shkollimit të punëtorit;

• Profesioni i punëtorit;

• Pozita e punës së punëtorit, etj.

Për plotësimin e saktë të informatave për të punësuarin, ATK-ja ka përgatitur “Udhëzuesin për plotësimin e formularit për regjistrimin e punëtorëve”, të cilin do ta gjeni në dritaren përkatëse në të cilën bëhet plotësimi i formularit, andaj ju sugjerojmë që paraprakisht ta shfletoni udhëzuesin.

ATK mban premtimin për kujdesin e vazhdueshëm ndaj tatimpaguesve!

Administrata Tatimore e Kosovës

Manual udhezues:

Ju gjithashtu mund të pëlqeni