Kreu Ekonomi Ordinanca Stomatologjike me çfarë norme tatimore duhet të deklaroj dhe paguaj tatimin?

Ordinanca Stomatologjike me çfarë norme tatimore duhet të deklaroj dhe paguaj tatimin?

nga Flamur Berisha

Rrogat e pranuara nga përfaqësuesit e jashtëm, zyrtarët e jashtëm dhe punonjësit e jashtëm të organizatave ndërkombëtare qeveritare dhe organizatave jo qeveritare ndërkombëtare që janë regjistruar në përputhje me legjislacionin në fuqi në Kosovë dhe kanë marrë dhe mbajtur statusin e përfitimit publik sipas legjislacionit të tillë, janë të ardhura të përjashtuara.

Tatimpaguesi me të ardhura bruto vjetore nga veprimtaria afariste deri në pesëdhjetë mijë euro (50.000 €)(biznesi individual), i cili nuk tatohet në bazë të të ardhurave reale, paguan nëntë për qind (9%) të të ardhurave bruto nga shërbimet, veprimtaritë profesionale, të zanatit, të argëtimit dhe të ngjashme të çdo tre (3) mujori, por jo më pak se tridhjetë e shtatë pikë pesë euro (37.5€) për tre (3) mujor.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni